Ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2023 – 2025

ocop bình đinh

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch phát triển chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của kế hoạch là xác định các mục việc cần làm để có định hướng ưu tiên hỗ trợ, nâng tầm sản phẩm; đưa sản phẩm OCOP của tỉnh đến với thị trường trong cả nước và hướng đến xuất khẩu.

Cơ sở sản xuất Minh Phúc Thịnh (Mỹ Châu, Phù Mỹ) có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. Ảnh: THU DỊU

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 217 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 34 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 177 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *